Cookies op benoa.nl

Bedankt voor je bezoek! Wij maken op onze website gebruik van cookies, om te zorgen dat onze website voor de bezoeker beter werkt. Daarnaast gebruiken wij cookies voor onze web statistieken. Door op “Ja, ik begrijp het” te klikken ga je akkoord met het gebruik van cookies zoals omschreven in onze cookie verklaring

Ja, ik begrijp het
Inloggen
NederlandsNederlands

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Meubel Stunter V.O.F., gevestigd te Helmond tevens handelend onder de namen: Europe Teak, Benoa en Megafurn.
Gedeponeerd op 11 januari 2022 bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17223373.


Artikel 1 – Definities
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van Meubel Stunter die te vinden zijn op de website van Meubel Stunter en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend, werkzaamheden worden uitgevoerd of goederen worden geleverd en die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 3. Benoa: de vennootschap onder firma Meubel Stunter V.O.F., tevens handelend onder de namen: Europe Teak, Benoa en Megafurn, ingeschreven in het handelsregister van de KvK onder nummer 17223373, gevestigd te (5705 AD) Helmond aan het adres Engelseweg 149, tevens handelend onder de namen: Europe Teak, Benoa en Megafurn.
 4. Partijen: Koper en Benoa.
 5. Schriftelijk: per brief, per telefax of langs elektronische weg.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, offertes en leveringen alsmede op alle (aanvullende) overeenkomsten, waaronder ook overeenkomsten die samenhangen met en/of voortvloeien uit overeenkomsten, tussen Meubel Stunter en Koper.
 2. Aanvullende en/of afwijkende voorwaarden – waaronder mede algemene voorwaarden worden verstaan – van Koper maken geen deel uit van de overeenkomst tussen Meubel Stunter en Koper en binden derhalve Meubel Stunter niet. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend, indien Partijen deze schriftelijk zijn overeengekomen en uitsluitend voor de aanbiedingen, offertes en (aanvullende) overeenkomsten waarop zij van toepassing zijn. Met betrekking tot de overige aanbiedingen, offertes en (aanvullende) overeenkomsten blijven deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.
 4. Mocht enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zal (zullen) de nietige of vernietigde bepaling(en) van deze Algemene Voorwaarden worden vervangen door (een) geldige bepaling(en) waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling(en) in acht worden genomen.
 5. In geval van strijdigheid tussen deze Algemene Voorwaarden en de tussen Benoa en Koper gesloten (koop)overeenkomst prevaleert de (koop)overeenkomst.
 6. Rechten van Koper uit deze overeenkomst kunnen door Koper niet worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Benoa. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.
 7. De overeenkomst werkt slechts tussen partijen. Een derde partij – direct of indirect verbonden aan Koper – kan onder de overeenkomst geen aanspraak geldend maken jegens Benoa.
 8. Alle afbeeldingen en specificaties van goederen in catalogi, prijslijsten, advertenties en dergelijke gelden als een weergave bij benadering.
 9. Ingeval dat een overeenkomst wordt gesloten per e-mail of ander elektronisch communicatiemiddel, dan heeft een dergelijke e-mail of ander elektronisch communicatiemiddel dezelfde rechtsgeldigheid als een schriftelijke verklaring.
 10. Indien Benoa in enig document verwijst naar technische-, veiligheids- of kwaliteitsvoorschriften en/of andere informatie, wordt Koper geacht deze te kennen, tenzij hij Benoa onverwijld schriftelijk van het tegendeel in kennis stelt. Alsdan zal Benoa hem over deze voorschriften nader informeren.

 

Artikel 3 – Offertes en aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen en offertes van Benoa zijn vrijblijvend ook al is in het aanbod een termijn voor aanvaarding gesteld. Alle te noemen prijzen zijn in euro (€ of EUR). Benoa heeft het recht om druk- en schrijffouten alsmede andere fouten in de communicatie te herstellen.
 2. Alle aanbiedingen en offertes zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door Benoa onder normale omstandigheden op basis van bij Benoa bekende gegevens en gedurende gebruikelijke werkuren, tenzij schriftelijk anders aangegeven.
 3. Door Benoa verstrekte gegevens in drukwerk, op de website of op andere wijze, waaronder de prijs, eigenschappen, maten, kleur, tekeningen en afbeeldingen, zijn aan wijzigingen onderhevig en kunnen ook zonder voorafgaand bericht wijzigen. Een tussentijdse, niet aangekondigde wijziging kan Benoa niet worden tegengeworpen.
 4. Als Koper aan Benoa gegevens, tekeningen, werkinstructies en daarmee vergelijkbare gegevens verstrekt, mag Benoa uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij deze bij het opstellen van zijn aanbieding gebruiken. Benoa zal Koper echter wel wijzen op de voor hem redelijkerwijs kenbare en voor het werk relevante:
  - onjuistheden in de opgedragen werkzaamheden;
  - onjuistheden in de door Koper verlangde werkwijzen en constructies;
  - gebreken in of ongeschiktheid van materialen of hulpmiddelen die door Koper ter beschikking zijn gesteld;
  - onjuistheden in de door of namens Koper verstrekte gegevens;
  - onjuistheden en gebreken, zoals in bovenstaande punten genoemd, voor zover deze zich voor of tijdens de uitvoering van het werk aan Benoa openbaren en Benoa ter zake kundig moet worden geacht.
 5. Als onjuistheden en gebreken als benoemd in artikel 3.4. kwalificeren in ieder geval niet afwijkingen op het gebied van kleur en door Koper opgegeven maten, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 5.

 

Artikel 4 – Overeenkomst en totstandkoming

 1. De overeenkomst, alsmede de wijzigingen en aanvullingen daarop, komen tot stand doordat Benoa deze schriftelijk accepteert door middel van een bevestiging (hierna: “Opdrachtbevestiging”). Koper dient de Opdrachtbevestiging direct en onverwijld te controleren. De overeenkomst geldt als gesloten en volledig bewezen door de Opdrachtbevestiging van Benoa, tenzij Koper binnen 48 uur na verzending van de Opdrachtbevestiging schriftelijk en met redenen omkleed zijn bezwaren aan Benoa heeft kenbaar gemaakt. Aanvullende afspraken en/of wijzigingen, door wie dan ook gedaan, zijn slechts bindend, indien deze door Benoa schriftelijk zijn bevestigd.
 2. Iedere aanbieding of toezegging gedaan door een personeelslid of vertegenwoordiger van Benoa is alleen bindend voor zover de laatstgenoemde dit schriftelijk heeft bevestigd.
 3. Mondelinge afspraken binden Benoa niet dan nadat en voor zover deze schriftelijk door Benoa zijn bevestigd.
 4. Elke tussen Partijen tot stand gekomen overeenkomst is onderworpen aan de ontbindende voorwaarde van het naar het uitsluitend oordeel van Benoa conveniërende kredietwaardigheid van Koper. Op eerste verzoek van Benoa is Koper gehouden inzicht te geven in zijn kredietwaardigheid. Op vervulling van in dit artikel gemelde ontbindende voorwaarde kan slechts Benoa zich beroepen. Benoa is gerechtigd haar eventuele verplichtingen op te schorten tot het moment dat de hiervoor omschreven dekking onder een kredietverzekering is verkregen.
 5. Bij een samengestelde prijsopgave bestaat geen verplichting voor Benoa tot levering van de in de offerte begrepen goederen tegen een overeenkomend gedeelte van de opgegeven prijs, noch geldt de offerte automatisch voor nabestellingen.
 6. De door Benoa te leveren goederen behoeven niet aan andere specificaties te voldoen en/of behoeven geen andere eigenschappen te hebben dan die schriftelijk zijn vastgelegd in de Opdrachtbevestiging. Met inachtneming van de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden (en die van de overeenkomst), zal Benoa de goederen leveren overeenkomstig de specificaties zoals vastgelegd in de Opdrachtbevestiging.

 

Artikel 5 – Adviezen, ontwerpen en materialen

 1. Koper kan geen rechten ontlenen aan adviezen en informatie die hij van Benoa krijgt, als deze geen directe betrekking hebben op de feitelijke opdracht.
 2. Koper is verantwoordelijk voor de door of namens hem gemaakte tekeningen, berekeningen en overige door hem verstrekte gegevens en voor de functionele geschiktheid van de door of namens hem voorgeschreven materialen.
 3. Koper vrijwaart Benoa voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Koper verstrekte tekeningen, berekeningen, materialen, monsters, modellen, en dergelijke.
 4. Koper mag de materialen die Benoa wil gebruiken voordat deze verwerkt worden, voor eigen rekening (laten) onderzoeken. Als Benoa hierdoor schade lijdt, komt deze voor rekening van Koper.

 

Artikel 6 – Prijs

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de prijs een netto prijs, exclusief omzetbelasting, servicekosten, transportkosten en overige op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst vallende overheidslasten en/of lasten van derden, op basis van levering “ex works” conform ICC Incoterms 2020 en exclusief emballage.
 2. Benoa is gerechtigd om de kosten van verpakkingen separaat in rekening te brengen.
 3. Indien na de datum van Opdrachtbevestiging maar voor levering zich prijsverhogingen voordoen, bijvoorbeeld door veranderde wet- en regelgeving van de overheid of door enige andere omstandigheid waardoor grondslag van de berekening van Benoa wijzigt, zulks uitsluitend ter beoordeling van Benoa, is Benoa gerechtigd de overeengekomen prijs evenredig te verhogen. Prijsverlagingen na het sluiten van de overeenkomst door bijv. opruimingen, opheffingsuitverkopen, acties of korting op showroommodellen geven de Koper geen recht op prijsvermindering.

 

Artikel 7 – Levering

 1. De levertijd en/of uitvoeringsperiode van de gehele leverantie, het gehele werk, de deelwerkzaamheden of de deelleveranties, worden door Benoa bij benadering vastgesteld en betreffen nimmer een fatale termijnen. Bij niet tijdige levering, dient Benoa schriftelijk in gebreke te worden gesteld.
 2. Bij de vaststelling van de levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat Benoa ervan uit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden die hem op dat moment bekend zijn.
 3. De levertijd en/of uitvoeringsperiode gaat in wanneer over alle technische details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens, definitieve tekeningen enz. in het bezit zijn van Benoa, de overeengekomen (termijn)betaling is ontvangen én aan de noodzakelijke voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht is voldaan.
 4. Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Benoa bekend waren toen zij de levertijd en/of uitvoeringsperiode vaststelde, kan Benoa de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengen met de tijd die nodig is om de opdracht onder deze omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden niet in de planning van Benoa kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd zodra zijn planning dit toelaat.
 5. Op Koper rust een afnameplicht. Indien Koper de goederen niet op het vastgestelde tijdstip in ontvangst neemt, is Koper in verzuim en kan Benoa naar keuze (i) de overeenkomst ontbinden; (ii) de goederen voor rekening en risico aan Koper verzenden; (iii) de goederen voor rekening en risico van Koper opslaan. Alle uit bovenstaande omstandigheden voortvloeiende kosten, waarin onder andere begrepen de kosten van opslag en eventuele minderopbrengst, komen voor rekening van Koper. Het bovenstaande geldt onverminderd de overige aan Benoa toekomende rechten.
 6. Het risico van verlies of beschadiging van de goederen die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op Koper over op het moment van aflevering, zijnde het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Koper of van een door Koper gebruikte hulppersoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat Benoa aan Koper heeft verklaard dat de goederen ter beschikking van Koper worden gehouden.
 7. Als er sprake is van meerwerk wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de tijd die nodig is om de materialen en onderdelen daarvoor te (laten) leveren en om het meerwerk te verrichten. Als het meerwerk niet in de planning van Benoa kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
 8. Als er sprake is van gerechtvaardigde opschorting van verplichtingen door Benoa, wordt de levertijd en/of uitvoeringsperiode verlengd met de duur van de opschorting. Als voortzetting van de werkzaamheden niet in de planning van Benoa kan worden ingepast, zullen de werkzaamheden worden uitgevoerd zodra de planning dit toelaat.
 9. Levering vindt “ex works” plaats, conform ICC Incoterms 2020; het risico van de zaak gaat over op het moment dat Benoa deze ter beschikking stelt aan Koper.
 10. Ongeacht het bepaalde in artikel 7.9 kunnen Benoa en Koper overeenkomen dat Benoa voor het transport zorgt. Het risico van opslag, laden, transport en lossen rust ook in dat geval op Koper. Koper kan zich tegen deze risico’s verzekeren.

 

Artikel 8 – Betaling

 1. Betaling wordt gedaan op de plaats van vestiging van Benoa of op een door Benoa aangewezen rekening.
 2. Benoa is gerechtigd van de Koper een aanbetaling van 30% te verlangen.
 3. Betaling van een factuur of deelfactuur vindt plaats uiterlijk 8 (acht) dagen na ontvangst, tenzij anders afgesproken.
 4. Betaling wordt geacht eerst te hebben plaatsgevonden, zodra het verschuldigde bedrag onherroepelijk op de bankrekening van Benoa is bijgeschreven.
 5. Koper doet afstand van het recht om een schuld aan de Benoa te verrekenen met een vordering op de Benoa.
 6. Koper doet afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.
 7. Indien Koper met betaling van enige vordering jegens Benoa in gebreke is, heeft Benoa het recht de verdere uitvoering van alle tussen Benoa en Koper lopende overeenkomsten op te schorten, tot die betaling is geschied, terwijl, ook indien anders is overeengekomen, over de verdere levering contante vooruitbetaling kan worden geëist. Het hier bepaalde geldt ook bij betwisting van de vordering. Indien naderhand de Koper in het gelijk mocht worden gesteld, kan Benoa nimmer schadeplichtig zijn. Eventuele bezwaren tegen een factuur dienen binnen vijf (5) dagen na de factuurdatum schriftelijk gemotiveerd bij Benoa te worden ingediend; ingeval niet (tijdig) bezwaar wordt gemaakt, geldt de factuur als geaccepteerd.
 8. Bij overschrijding van de overeengekomen betalingstermijn is Koper van rechtswege in verzuim en vanaf het intreden van het verzuim de wettelijke handelsrente (als bedoeld in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek) verschuldigd.
 9. Alle kosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, met betrekking tot de invordering van het door Koper verschuldigde en niet tijdig betaalde gemaakt, zijn voor rekening van Koper, waarbij een minimum van € 50,00 wordt aangehouden. De kosten worden berekend op basis van de volgende tabel:
  over de eerste € 3.000,00 15%
  over het meerdere tot € 6.000,00 10%
  over het meerdere tot € 15.000,00 8%
  over het meerdere tot € 60.000,00 5%
  over het meerdere vanaf € 60.000,00 3%
  Als de werkelijk gemaakte gerechtelijk en buitengerechtelijke kosten hoger zijn, dan uit bovenstaande berekening volgt, zijn de werkelijk gemaakte kosten verschuldigd.
 10. De door Koper gedane betalingen strekken steeds ter voldoening van alle verschuldigde renten, kosten en boetes en vervolgens ter voldoening van vorderingen uit overeenkomst, die het langst opeisbaar zijn, zelfs indien Koper meedeelt dat de voldoening op een andere vordering ziet.
 11. Ingeval van liquidatie, insolventie, aanvraag faillissement of surséance van betaling van Koper zijn de vorderingen van Benoa, uit welke hoofde dan ook, bij Koper onmiddellijk opeisbaar.
 12. Benoa heeft te allen tijde het recht om bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, zekerheid - in welke vorm dan ook - te verlangen van Koper voor de nakoming van al haar verplichtingen uit de overeenkomst. Indien Koper niet voldoet aan het verzoek tot het stellen van zekerheid, heeft Benoa het recht, onverminderd haar overige rechten, de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of de (verdere) uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten, onverminderd haar recht op vergoeding van door haar geleden schade. Tevens is al hetgeen Koper aan Benoa uit welke hoofde dan ook verschuldigd is, direct opeisbaar.

 

Artikel 9 – Garantie

 1. Gebruikt Benoa bij de uitvoering van zijn prestatie door derden toegeleverde materialen of diensten, dan is de garantie van Benoa aan Koper gelijk aan de garantie die Benoa verkrijgt van deze derde.
 2. Bestaat de overeengekomen prestatie alleen uit levering van een goed, dan staat Benoa gedurende de in artikel 9.1 genoemde periode in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak. Als blijkt dat de levering niet deugdelijk is geweest, dan moet de zaak binnen een redelijke termijn franco door de Koper aan Benoa worden teruggezonden. Daarna zal Benoa de keuze maken of zij: de zaak herstelt of de zaak vervangt. De eventueel gemaakte reis-, verblijf- en/of transportkosten komen, evenals de kosten van eventuele de- en montage, voor rekening van Koper.
 3. Indien de kosten van vervanging of herstel voor rekening van Benoa komen, zal het door Benoa te vergoeden bedrag beperkt zijn tot maximaal dat deel van het factuurbedrag (exclusief omzetbelasting) dat betrekking heeft op de vervaardigings- en montagekosten van het te herstellen of te vervangen onderdeel.
 4. Koper moet Benoa in alle gevallen de gelegenheid bieden een eventueel gebrek te herstellen of een defect (onder)deel te vervangen. Koper zal Benoa het gebruik van hijs-, hef- en transportwerktuigen en dergelijke om niet toestaan.
 5. Als ingangsdatum voor de garantie geldt de datum van aflevering, zijnde het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Koper of van een door Koper gebruikte hulppersoon zijn gebracht, dan wel op het moment dat Benoa aan Koper heeft verklaard dat de goederen ter beschikking van Koper worden gehouden. Indien sprake is van opschorting van de ingangsdatum van de garantie, wordt de einddatum van de garantie niet gewijzigd.
 6. Door herleveren, vervangen of herstellen wordt de garantietermijn niet verlengd of vernieuwd.
 7. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken zoals, of gebreken die het gevolg (kunnen) zijn van:
  - verwering en/of normale slijtage;
  - onoordeelkundig of abnormaal gebruik;
  - het ontbreken van onderhoud of reiniging;
  - installatie, montage, wijziging, reparatie of toevoegingen door Koper of door derden;
  - kleine onvolkomenheden in de afwerking die geen afbreuk doen aan de deugdelijkheid;
  - beschadigingen die het gevolg zijn van onvoorziene, tijdelijke of blijvende, schadelijke invloed(en) van het milieu;
  - zaken, materialen en werkwijzen die afwijken van de geldende kwaliteitseisen, adviezen en voorschriften, voor zover deze op uitdrukkelijke instructie van Koper zijn toegepast;
  - door of namens Koper geleverde materialen;
  - kleurverschillen en/of glansverlies;
  - gebreken die bij de (op)levering geconstateerd hadden kunnen worden;
  - beschadigingen en/of gebreken die tijdens of na (op)levering ontstaan zijn door invloeden van buitenaf;
  - onjuiste opslag door Koper waardoor het geleverde blootgesteld wordt aan de inwerking van vocht, vervuiling, schimmel, droogte, licht, hoge en lage temperaturen, schokken en trillingen dan wel te langdurige opslag.

 

Artikel 10 – Reclamaties

 1. Koper dient de geleverde goederen direct, volledig en nauwkeurig te (doen) inspecteren met betrekking tot onder meer, maar niet beperkt tot, aantallen/gewicht en zichtbare en onzichtbare gebreken. Reclamaties omtrent aantallen, gewicht en/of zichtbare gebreken dienen plaats te vinden binnen 24 uur na ontvangst van de goederen onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten. Reclamaties omtrent niet direct waarneembare afwijkingen dienen te worden gedaan binnen 48 uur na vaststelling en in geen geval later dan drie (3) weken na ontvangst van de goederen. Ieder vorderingsrecht van de Koper op Benoa betrekking hebbende op fouten in de levering of gebreken in of aan door Benoa geleverde goederen vervalt onherroepelijk, zodra de hiervoor vermelde reclametermijnen zijn verstreken. Geringe of in de branche gebruikelijke afwijkingen en verschillen in kwaliteit, aantal, mate of afwerking kunnen geen grond voor reclames opleveren.
 2. Koper dient de inspectie met de benodigde zorg uit te (doen) voeren. Koper draagt het risico voor steekproefsgewijze inspectie en mag zich niet verlaten op het feit dat Koper een gebrek niet heeft ontdekt dat zichtbaar was en ontdekt had kunnen worden bij levering, omdat Koper niet de gehele partij heeft gecontroleerd.
 3. De mogelijkheid van Koper om te reclameren vervalt bovendien indien het gebrek aan Koper toerekenbaar is, waaronder is begrepen maar niet beperkt tot het geval waarin de geleverde goederen onoordeelkundig zijn opgeslagen of gebruikt, of niet in overeenstemming zijn gebruikt met de overeengekomen of gebruikelijke bestemming. Onder onoordeelkundig is mede begrepen het niet in acht nemen van eventueel door Benoa afgegeven bewaar- of gebruiksinstructies.
 4. Ingeval van een klacht is Koper verplicht de goederen waarover hij klaagt ter beschikking van Benoa te houden. Koper is bovendien verplicht zijn medewerking aan een eventueel onderzoek door Benoa of een door Benoa ingeschakelde derde te verlenen. Bij het gegrond verklaren van de klacht zijn de kosten van het onderzoek voor Benoa. Bij ongegrondverklaring zijn de kosten voor rekening van Koper.
 5. Een klacht geeft Koper niet het recht zijn (betalings)verplichtingen jegens Benoa niet na te komen, dan wel zich op opschorting respectievelijk verrekening te beroepen.
 6. Retournering van de goederen is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van Benoa, onder nader door Benoa te bepalen voorwaarden. Bij retournering zonder toestemming van Benoa geschiedt verzending, alsmede opslag van de goederen voor rekening en risico van Koper.
 7. Indien een klacht terecht en binnen de daarvoor gestelde reclamatietermijnen wordt geuit, is Benoa uitsluitend verplicht tot het alsnog leveren van het ontbrekende, het vervangen van de geleverde goederen, dan wel de goederen terug te nemen en Koper te crediteren voor het desbetreffende factuurbedrag. In geen geval is Benoa gehouden tot vergoeding van andere kosten en/of schade.

 

Artikel 11 – Annulering

 1. Annulering door Koper is in beginsel niet mogelijk. Indien Koper een opdracht niettemin geheel of gedeeltelijk annuleert later dan zeven (7) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging, ten gevolge van welke oorzaak dan ook, is hij gehouden aan Benoa alle met het oog op de uitvoering van de opdracht redelijkerwijs gemaakte kosten (onder andere kosten van voorbereiding, opslag en dergelijke) te vergoeden, onverminderd het recht van Benoa op vergoeding wegens winstderving en overige schade.
 2. Door Koper zijn in geval van annulering tevens annuleringskosten verschuldigd. Deze bedragen 30% van de hoofdsom, te vermeerderen met BTW.
 3. Artikel 7:408 lid 2 BW is niet van toepassing.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Levering van goederen door Benoa geschiedt telkens onder de opschortende voorwaarde dat alle bestaande en toekomstige vorderingen van Benoa op Koper uit hoofde van een gesloten of nadere overeenkomsten, volledig betaald zijn. Het hierin besloten eigendomsvoorbehoud geldt echter niet ter zake van andere vorderingen dan:
  vorderingen betreffende tegenprestaties ter zake van de door Benoa aan Koper geleverde of nog te leveren goederen of door Benoa ten behoeve van Koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, en/of,
  b. vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van de sub a bedoelde overeenkomsten, die vorderingen tot schadevergoeding en vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, contractuele en wettelijke renten, boeten en dwangsommen daaronder begrepen.
 2. Koper is verplicht de geleverde goederen separaat te bewaren en van aanduidingen te voorzien dat deze eigendom zijn van Benoa. Zo lang de opschortende voorwaarde als bedoeld in 12.1. niet is ingetreden, is Koper niet bevoegd om de onder eigendomsvoorbehoud gekochte goederen te vervreemden, de feitelijke macht over die goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden te geven of een rechtshandeling aan te gaan die ertoe verplicht die feitelijke macht over de gekochte goederen geheel of gedeeltelijk aan een of meer derden uit handen te geven, met dien verstande dat deze bevoegdheden slechts aan de Koper toekomen indien en voor zover dat nodig althans wenselijk is in het kader van de normale uitoefening van haar bedrijf.
 3. Aan Benoa komt het recht toe de voorbehouden eigendom, en de hieraan verbonden rechten en verplichtingen, aan één of meer derden over te dragen.
 4. Ingeval Koper uit één of meer door Benoa geleverde of nog te leveren goederen een nieuwe zaak vormt of doet vormen, dan wordt c.q. is die nieuwe zaak gevormd voor Benoa.
 5. Bij Koper aangetroffen goederen van dezelfde soort als door Benoa aan Koper ter hand gesteld, worden vermoed aan Benoa toe te behoren, behoudens door Koper te leveren tegenbewijs.

 

Artikel 13 – Intellectuele eigendomsrechten

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Benoa alle intellectuele eigendomsrechten op de door hem geleverde zaken en gedane aanbiedingen, verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen, berekeningen, (proef)modellen, programmatuur, handelsnamen, handelsmerken, logo’s, slogans, dienstmerken, knowhow, informatie en elk ander onderscheidend materiaal.
 2. Koper zal Benoa onmiddellijk inlichten over enige daadwerkelijke, verwachte of beoogde inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van Benoa.
 3. De rechten op de in artikel 13.1. genoemde gegevens blijven eigendom van Benoa ongeacht of aan Koper voor de vervaardiging ervan kosten in rekening zijn gebracht. Deze gegevens mogen zonder uitdrukkelijke toestemming van Benoa niet gekopieerd, gebruikt of aan derden getoond worden.
 4. Bij overtreding van de bepalingen in artikel 13.2. en 13.3. is Koper aan Benoa een boete verschuldigd van € 5.000,00 per overtreding, onverminderd de rechten van Benoa op nakoming en schadevergoeding.

 

Artikel 14 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

 1. De aansprakelijkheid van Benoa voor directe schade is beperkt. De aansprakelijkheid voor indirecte schade is uitgesloten. Onder het begrip indirecte schade wordt in elk geval – maar niet-limitatief – verstaan: gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- en stagnatieschade, schade ter zake van een door Koper of derden geïnitieerde product recall door welke oorzaak dan ook ontstaan, gederfde winst of milieuschade.
 2. Benoa is voorts niet aansprakelijk voor schade die ontstaan is als gevolg van:
  - overmacht, zoals in artikel 15.1. in deze algemene voorwaarden is omschreven;
  - daden of nalatigheid van de Koper, zijn ondergeschikten, dan wel personen die door of vanwege hem te werk gesteld zijn;
  - nalatigheden van de Koper in het onderhoud van de geleverde zaken;
  - onjuiste montage door Koper;
  - beschadigingen aan de geleverde zaken ten gevolge van mechanische dan wel biologische invloeden van buitenaf;
  - normale slijtage aan de geleverde zaken;
  - buitengewone luchtvochtigheidscondities in de ruimte waarin de geleverde zaken zijn aangebracht en/of geleverd;
  - verkleuring van de geleverde zaken ten gevolge van de inwerking van licht en/of weersinvloeden;
  - enige andere van buitenaf afkomstige invloeden.
 3. Iedere aansprakelijkheid (voor directe en/of indirecte schade) – ongeacht de grondslag van de aansprakelijkheid – van Benoa is beperkt tot het bedrag dat in voorkomende gevallen wordt uitgekeerd door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Benoa verminderd met het door Benoa te betalen eigen risico. Indien geen uitkering krachtens de aansprakelijkheidsverzekering van Benoa plaatsvindt – ongeacht de reden voor de non-uitkering – is de aansprakelijkheid van Benoa beperkt tot het bedrag aan netto factuurwaarde dat door de Benoa aan de Koper in rekening is gebracht gedurende drie (3) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de aansprakelijkheid en tijdig door Koper is voldaan, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van Benoa nooit hoger is dan EUR 25.000,- (zegge: vijfentwintigduizend euro) per gebeurtenis of serie van samenhangende gebeurtenissen.
 4. Niet uitgesloten is de aansprakelijkheid van Benoa voor schade die het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Benoa of diens leidinggevende ondergeschikten.
 5. Alle vorderingsrechten van Koper jegens Benoa, hetzij uit hoofde van een tekortkoming in de nakoming, hetzij uit hoofde van een onrechtmatige daad, hetzij op enige andere grond vervallen zodra een periode van één (1) jaar is verstreken na de dag waarop de Koper bekend werd of redelijkerwijs bekend had kunnen zijn met het bestaan van die vorderingsrechten en de Koper de betreffende vorderingen niet binnen die periode van één (1) jaar in rechte aanhangig heeft gemaakt.
 6. Koper vrijwaart Benoa voor eventuele vorderingen van derden wegens schade, die wordt geleden door derden in verband met door Koper aan deze derden geleverde goederen of goederen waarin de goederen van Benoa verwerkt zijn, tenzij rechtens vast komt te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van grove schuld of opzet van de zijde van Benoa en Koper bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

 

Artikel 15 – Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Benoa in de nakoming van enige verplichting jegens Koper niet aan Benoa kan worden toegerekend in geval van een van de wil van Benoa onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor nakoming van de verplichtingen door Benoa in redelijkheid niet van Benoa kan worden verlangd. Tot deze omstandigheden worden in ieder geval gerekend: wanprestaties van toeleveranciers of andere derden waarvan Benoa afhankelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, gebrek aan grondstoffen, vervoersproblemen, oorlog, rellen, sabotage, overstromingen, verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim en wilde stakingen van het personeel, acties/maatregelen bij de douane, (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, mislukte of tegenvallende oogst, brand, ex-of importverboden, en andere ongevallen en ernstige storingen in het bedrijf van Benoa of bij diens opdrachtgevers en nationale rampen. Onder overmacht wordt in elk geval verstaan de COVID-19-pandemie en alle daarbij of daardoor getroffen maatregelen van (buitenlandse) lokale, regionale en landelijke overheden.
 2. Indien zich een situatie voordoet als bedoeld in artikel 15.1. als gevolg waarvan Benoa niet kan voldoen aan zijn verplichting richting Koper, dan worden deze verplichtingen opgeschort zolang Benoa niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Indien de in vorige zin bedoelde situatie meer dan zes (6) maanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Benoa is in dat geval niet gehouden tot vergoeding van enige schade, ook niet als Benoa als gevolg van de overmachtstoestand enig voordeel geniet.
 3. Indien Benoa ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is Benoa gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 16 – Recht- en forumkeuze

 1. Op deze Algemene Voorwaarden en op alle door Benoa gedane aanbiedingen en uitgebrachte offertes alsmede op alle overeenkomsten tussen Koper en Benoa is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Het Weens Koopverdrag (United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods) is niet van toepassing, evenals enige toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken.
 3. Alle geschillen tussen partijen, voortvloeiende uit of anderszins verband houdende met offertes/aanbiedingen, deze Algemene Voorwaarden en/of overeenkomsten, hoe ook genaamd, zullen bij uitsluiting van andere gerechten worden voorgelegd aan de rechtbank in Nederland, arrondissement Oost-Brabant, en voor wat betreft vorderingen in kort geding aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Oost-Brabant, met dien verstande dat Benoa te allen tijde gerechtigd is de zaak voor te leggen aan de volgens de wettelijke competentieregels bevoegde rechter.

Winkelmandje

Wis filters

Filter

Annuleren
Bevestigen